tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

สจจ.พิจิตรดำเนินโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนฯ RSS

 

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา  ภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น รวม 140 คน ณ ห้องประชุมชาลวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และห้องประชุมเงินพุทธโชติ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จำนวน 90 คน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน รวม 94 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม