tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

สจจ.พิจิตรกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งดำเนินโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงฯ RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งดำเนินโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การป้องกันการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ และการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japanมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 49 คน ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร