tel โทรศัพท์ : 0 5661 2834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

lTA สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลบริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงา

- แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน

- แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2564-2565 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565)

- แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ของกรมการจัดหางาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

- Facebook

- LINE

09 Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สถิติการให้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

- สถิติการให้บริการ เดือนมีนาคม 2564

- สถิติการให้บริการ เดือนเมษายน 2564

- สถิติการให้บริการ เดือนพฤษภาคม 2564

- สถิติการให้บริการ เดือนมิถุนายน 2564

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

1. ผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน สามารถใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com

2. ขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ใช้บริการได้ที่ empui.doe.go.th

3. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

4. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ใช้บริการได้ที่ toea.doe.go.th

5. แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ e-inform 

6. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ที่ e-workpermit.doe.go.th


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่่วยงาน