การป้องกันการทุจริต

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือ / สื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

>> คู่มือการป้องกันการกระทำความผิด ฯ ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

>> คู่มือการป้องกันการกระทำความผิด ฯ ตามมาตรา 128

- สื่อประชาสัมพันธ์ ม.126 ห้ามดำเนินกิจการดังต่อไปนี้...

- สื่อประชาสัมพันธ์ ม.127 ห้ามดำเนินการใดตาม ม.126 (4) นับแต่พ้นจากตำแหน่งภายใน 2 ปี

- สื่อประชาสัมพันธ์ ม.128 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด