tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th
ช่องทางการติดต่อสื่อสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ นายจ้างให้หยุดทำงานจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้ติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทน ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ได้ทุกแห่ง
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ช่องทางบริการออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ของผู้ใช้บริการ
มาตราการจ่ายเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุโควิด-19
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (Covid - 19)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ประกาศยกเลิกการใช้ “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” และ “สำเนาทะเบียนบ้าน”
ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง รวม 4 ภาษา (ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา)
สรุปมาตรการรับมือแรงงานไทยผิดกฎหมายกลับจากเกาหลีใต้
มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลี ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เตือน ! นายจ้างให้รีบเร่งต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงาน 3 สัญชาติที่จะหมดอายุ 31 มี.ค-30 มิ.ย.63 ภายใน 15 มี.ค.นี้
สื่อ Infographic เรื่องกัญชา
ชุดคำพูดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ"กัญชา"
ขอประชาสัมพันธ์ ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง หมายเลข 0 5661 3541 ไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาติดต่อหมายเลข 0 5661 2834
‹ First  < 15 16 17