tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
ข่าวดี !!!! แรงงานต่างด้าวกลุ่มทีใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ 13 ก.พ.66 สามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานและชำระเงินได้ก่อน โดยสามารถยื่นหลักฐานหนังสือเดินทางและวีซ่าเพิ่มเติมได้ภายใน 15 พ.ค.66
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติตด่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่ไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นและอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับการเดินทางเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาเลเซียอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติทำงานในภาคประกอบการคลังสินค้าบนบก (Land Warehouse)
ข่าวประชาสัมพันธ์ UAE ประกาศถึงภาคเอกชน เหลือเวลา 50 วัน ในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานคนยูเออี (Emiratisation)
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุในวันที่ 13 ก.พ.2566 ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 13 ก.พ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ คนไทยถูกจับกุมในงานมหกรรมอาหารนานาชาติ ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ UAE ประกาศลดค่าปรับสำหรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวและเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ถือวีซ่าถิ่นพำนักกรณีพำนักอยู่ในประเทศเกินระยะเวลาที่กำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม Virtual International Job Fair 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพำนักเกินกำหนดระยะเวลาในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. 2565
VDO สรุปยอดจำนวนคนหางานที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ กับนายจ้างบริษัท Singapore Airlines Limited (เพิ่มเติม)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบการรายงานตัวสมัครใจเดินทางกลับแบบพิเศษชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี
 < 1 2 3 4 >  Last ›