tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพำนักเกินกำหนดระยะเวลาในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. 2565
VDO สรุปยอดจำนวนคนหางานที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ กับนายจ้างบริษัท Singapore Airlines Limited (เพิ่มเติม)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบการรายงานตัวสมัครใจเดินทางกลับแบบพิเศษชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถิติคนเข้าเมืองผิดกฎหมายถูกจับกุมในมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายหน้าเถื่อนหลอกลวงคนไทยทำงานประเทศอิตาลี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนคนไทยโปรดระวังผู้ชักชวนให้ไปออกร้านขายอาหารและสินค้า หรือจัดการแสดงในงานอีเวนต์ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย
ก.แรงงาน มอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM JAPAN กว่า 3 ล้านบาท
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการสุ่มจัดเรียงลำดับ (Running Nimber) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
ขอความร่วมมือสถานประกอบการตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการกับเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited และ Venetian Macau Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนักและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย" ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›