ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อพริกไทยชาวจังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสังซื้อได้ที่ คุณวรปรียาภัทร ภูหุนสูงเนิน โทรศัพท์ 08 2874 8599 RSS