ประชาสัมพันธ์ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ลดเสี่ยงติดเชื้อโควดิ - 19 RSS

 


ขอบคุณภาพจากกรมประชาสัมพันธ์