tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุในวันที่ 13 ก.พ.2566 ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 13 ก.พ.2566 RSS