tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ UAE ประกาศถึงภาคเอกชน เหลือเวลา 50 วัน ในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานคนยูเออี (Emiratisation) RSS