tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ข่าวดี !!!! แรงงานต่างด้าวกลุ่มทีใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ 13 ก.พ.66 สามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานและชำระเงินได้ก่อน โดยสามารถยื่นหลักฐานหนังสือเดินทางและวีซ่าเพิ่มเติมได้ภายใน 15 พ.ค.66 RSS