tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ชาย) RSS