tel โทรศัพท์ : 0 5661 2834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
18-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคอุปกรณ์
27-03-2020 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน (เม.ย. - ก.ย. 63) นายทินพันธุ์ บุญธรรม
27-03-2020 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ (เม.ย. - ก.ย. 63) นางสาวนภาพร จำเนียร
27-03-2020 กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ (เม.ย. - ก.ย. 63) นายดิลก จันทร์สว่าง
27-03-2020 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (เงินในงบประมาณ) (เม.ย. - มิ.ย. 63) นายสุทธิพงค์ สังข์แสง
27-03-2020 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (เม.ย. - มิ.ย. 63) นายสมทรง ชื่นชม
27-03-2020 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (เม.ย. - มิ.ย. 63) นางสนม พุ่มไสว