แบบดำเนินการตาม ม.35

 

  สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การซื้อสินค้า)

  สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ

  สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

  สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ

  สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ

  สัญญาการให้สัมปทาน (การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซด์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

  สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)

  สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)

  สัญญาการฝึกงาน

  สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)

  แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35) (กกจ.พก.4)

  แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35(หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ) (กกจ.พก.2)

  แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (กกจ.พก 2-6)

  แบบคำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (กกจ.พก 2-5)

  แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (กกจ.พก 2-3)

  แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (กกจ.พก 2-2)

  แบบคำขอการให้สัมปทาน (กกจ.พก 2-1)

  แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (กกจ.พก 2-7)

  แบบคำขอการฝึกงาน (กกจ.พก 2-4)

  แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1)