คู่มือตาม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม RSS ค้นหา

 
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (โดยนายจ้างยื่นแทน)
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานท้องที่หรือสถานที่ทำงาน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง
   การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานนายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฏหมายอื่น
   การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกำทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกำทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
   การขอใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกำทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551