สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว RSS

 

             วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบัญชา กิตติสยาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวฐิตาภา จันทโรจน์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง ประเภทกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร) กิจการผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และกิจการต่อเนื่องการเกษตร (โรงเลื่อยไม้) พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 118 คน (ชาย 51 คน หญิง 67 คน) และแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 40 คน แยกเป็นสัญชาติลาว จำนวน 7 คน (ชาย 3 คน หญิง 4 คน) สัญชาติเมียมา จำนวน 33 คน (ชาย 25 คน หญิง 8 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำความผิดและไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด
            ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและต่างด้าว ทราบถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และโรคพิษสุนัขบ้า เรียบร้อยแล้ว