สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทปิโตรเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดรับสมัครงานและสัมภาษณ์ RSS

 

      วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัท ปิโตรเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเภทกิจการ ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ และผู้ช่วยผู้จัดการร้านแมกซ์มาร์ท มีผู้ว่างงานลงทะเบียนสมัครงานและสัมภาษณ์ จำนวน 31 คน ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของผู้เข้าสัมภาษณ์งาน