ตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก RSS

 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางปรางค์มาศ ศรีรัตนะ และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 12 คน (ชาย 6 คน หญิง 6 คน) และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 11 คน (ชาย 6 คน หญิง 5 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 

ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

            และได้มอบหมายให้นางสาววรรษมน นาคทอง นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัด กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง ประเภทกิจการก่อสร้าง พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 103 คน (ชาย 64 คน หญิง 39 คน) และแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 25 คน แยกเป็น สัญชาติเมียนมา จำนวน 11 คน (ชาย 9 คน หญิง 2 คน) สัญชาติกัมพูชา จำนวน 14 คน (ชาย 7 คน หญิง 7 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการค้ามนุษย์

ด้านแรงงาน 

             ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ดูแลแรงงานต่างด้าว มิให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายออกนอกที่ตั้งของสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย /วัดอุณหภูมิพนักงาน และติดตามอาการของพนักงานทุกคน ทุกวัน และรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น โครงการบริหารสถานการณ์ Covid-19 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใส่หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี