โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน รุ่นที่ 1 วันที่3 RSS

 

 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวปณัชชา เต็มศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตร "การทำขนมปั้นสิบไส้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ไส้สับปะรด และไส้มันม่วง" กิจกรรมประกอบด้วย วิทยากรบรรยาย/สาธิตขั้นตอนการปั้นจับจีบแป้ง และทอดขนมปั้นสิบไส้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ไส้สับปะรด และไส้มันม่วง/ฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ พร้อมทั้งส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพแก่ผู้สำร็จการฝึกอบรม จำนวน 23 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโคก หมู่ 6 อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก