ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสิทธิการจัดจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 สิทธิประเภท การให้ความช่วยเหลืออื่นใด RSS

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสาวปณัชชาเต็มศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสิทธิการจัดจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 สิทธิประเภท การให้ความช่วยเหลืออื่นใด  จำนวน 1 ราย ในเขตจังหวัดพิษณุโลก บ้านเลขที่ 126 หมู่1 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับสิทธิจากนายจ้าง/สถานประกอบการบริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก  จำกัด