ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสิทธิ์การจัดจ้างงานคนพิการตามมาตรา35 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก RSS

 

  วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสาวปณัชชาเต็มศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสิทธิ์การจัดจ้างงานคนพิการตามมาตรา35 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จากนายจ้าง/สถานประกอบการดังนี้

บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด สาขาพิษณุโลก

- สิทธิประเภท จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าจำนวน 12 ราย