ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสิทธิคนพิการตามมาตรา 35 อ.วังทอง อ.นครไทย อ.ชาติตระการ RSS

 

  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้ นางสาวปณัชชา เต็มศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสิทธิคนพิการตามมาตรา 35 โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการผู้ให้สิทธิจากต่างจังหวัด และผู้รับสิทธิ ในเขตอำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ ดังนี้

นายจ้าง/สถานประกอบการผู้ให้สิทธิ  จำนวน 8 แห่ง

คนพิการ ผู้รับสิทธิ จำนวน 12 คน

- สิทธิประเภท ให้สถานที่จัดจำหน่ายสินค้า 1 คน (จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล)

- สิทธิประเภท ช่วยเหลืออื่นใด 2 คน

- สิทธิประเภท จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ 9 คน (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอำเภอวังทอง , กิ่งกาชาดอำเภอวังทอง , กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย , โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอนครไทย , โรงพยาบาลชาติตระการ)