สจจ.พล. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร RSS

 

ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  นางสายใจ  แก้วรัตนากร จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นางชนิดา  อุ่นใจ  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ  หลักสูตร  "การจักสานหมวกจากเส้นพลาสติก"  จำนวนผู้เข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ  ๒๐  คน  ณ  ศาลาวัดประชาราม  บ้านเต็งประดาพัฒนา  หมู่  ๘  ตำบลวัดตายม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก