สจจ.พล. ตรวจเยี่ยมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม RSS

 

สนง.จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก, ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก,สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 2 แห่ง พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 75 คน (ชาย 65 คน หญิง 15 คน) และแรงงานต่างด้าว  สัญชาติเมียนมา จำนวนทั้งสิ้น 120 คน (ชาย 84 คน หญิง 36 คน) จากการตรวจสอบมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เรียบร้อยแล้ว