รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์เยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย RSS

 

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์เยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม 

รมว.แรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

1.ควรเร่งดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

2.การฝึกอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อผ่านการฝึกแล้วต้องมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นได้

3.การดำเนินโครงการฯ ต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

จากนั้น รมว.แรงงานและคณะได้เยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกลุ่มฝึกอาชีพ หลักสูตรการจักสาน การทำอาหารคาวหวาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไกการหางานให้ทำ การส่งเสริมคุ้มครอง การจัดฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีงานทำ ตลอดจนส่งเสริมคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการให้มีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

ต่อมาได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเย็บผ้าบ้านลำมะโกรก อ.เมืองกำแพงเพชร กลุ่มเย็บถุงมือบ้านหนองโดน อ.ไทรงาม และกลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านคลองปลาร้า อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร

ในโอกาสนี้ รมว.แรงงานได้กล่าวปราศรัยกับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศ โดยปฏิรูปประเทศ สร้างความปรองดอง ประเทศไทยต้องใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ ไทยแลนด์ 4.0 และอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตของกระทรวงแรงงาน จะช่วยเพิ่มอาชีพ เสริมรายได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนางสาวมานิดา ธัญกิจรุ่งโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวมานิดาฯ

ในเวลาต่อมาได้เดินทางต่อไปยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ และผู้ว่างงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตรนวดไทย พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ รมว.