สจจ.พล. ลงพื้นที่เพื่อให้บริการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ RSS

 

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  ลงพื้นที่เพื่อให้บริการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดพิษณุโลก

ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเอง ตามกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่งคง 

   ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเป้าหมายจากกรมการจัดหางานให้ดำเนินงานตามโครงการฯ จำนวน 759 คน

(ภาพกิจกรรม ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561)