กกจ. ร่วมสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย RSS

 

กกจ. ร่วมสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย” ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและเตรียมระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย เตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมสูงวัย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามประกอบด้วย  กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการผู้สูงอายุ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภากาชาดไทย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนการออมแห่งชาติ