โครงการ ให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและโครงการเสริมสร้างสันติสุข ในสถานประกอบการ RSS

 

นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการ ให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและโครงการเสริมสร้างสันติสุข

ในสถานประกอบการ เพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต”

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก