กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ RSS

 

       วันนี้ 21 ธันวาคม 2561  นางสายใจ  แก้วรัตนากร จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์ความต้องการตลาดแรงงานไทย : สู่อุตสาหกรรมใหม่ไทยแลนด์ 4.0” วิทยากรโดย นายศุภกุล รัตนาคม ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และการบรรยาย “ทิศทางใหม่แนะเด็กไทยเรียนอาชีพในยุค Thailand 4.0” วิทยากรโดย ดร. ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และทบทวนกระบวนการเข้าใช้งานวัดและแปรผลบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ http://employmentguide.doe.go.th โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่ายการแนะแนวอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6๗ คน ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร. สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด