ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 RSS

 

       นางสายใจ  แก้วรัตนากร จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้ นางวาสนา  เทียนหอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฯ ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก(ธ.ก.ส.) โดยประสงค์ให้สิทธิแก่คนพิการ จำนวน 4 ราย จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ดังนี้ 

1. อำเภอเมือง (นายเดช  ส้มทับ)

2. อำเภอวังทอง (นายธีระ  แย้มทัศน์)

3. อำเภอบางกระทุ่ม (นางกนกนาถ  จันทร์ทอง)

4. อำเภอเนินมะปราง (น.ส.ณัฐชานันท์   เสนะ)