อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว RSS

 

      นางสายใจ  แก้วรัตนากร  จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้แรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม ตลอดจนเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการได้รับสวัสดิการประกันสังคม และเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมดาวเคียงเดือน โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก