ประกาศ ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา RSS

 

ประกาศ ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา ถึง 28 มิถุนายน 2561 เท่านั้น 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบและเร่งดำเนินการโดยเร็ว