ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) RSS