ประกาศคณะทำงานอำนวยการจัดเก็บเตรียมสถานที่กักกัน สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ RSS

 

         ประกาศคณะทำงานอำนวยการจัดเก็บเตรียมสถานที่กักกัน สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ