เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมการจัดหางาน RSS