สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฯ RSS

 

 วันที่ 21-22 เมษายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Google hangouts ซึ่ง ผู้สมัคร จำนวน 75 คน     มีผู้เข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Google hangouts