กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 รุ่นที่ 3 หลักสูตร RSS

 

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Upskill/Reskill) สู่ยุควิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19  งบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2566  รุ่นที่ 3 หลักสูตร "การทำขนมไทย" ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ให้แก่ ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี แรงงานกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประสงค์จะฝึกอาชีพ และต้องการมีงานทำ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก