tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ประชุมนายจ้างตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี

 

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด
การประชุมนายจ้างตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวมทั้งการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ตลอดจนเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง การขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ณ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่