tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

 

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน หลักสูตร “การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าซักได้และชุดพื้นเมือง” โดยมีนายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 15 คน ณ กลุ่มเกษตรสวนครัว ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่