tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายนิรุศ นเรวรรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การส่งเสริมรับงานไปทำที่บ้านแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ในเขตพื้นที่บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่