tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงผลงานการออกแบบพร้อมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองต้นแบบและจัดแสดงแฟชั่นโชว์

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดและรับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าฯ ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ร้านอ้อมใจฝ้ายชินมัย ในงานจัดแสดงผลงานการออกแบบพร้อมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองต้นแบบและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ กิจกรรมยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลราคาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ สู่ตลาดสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่