tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Video Conference Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว จำนวน 75 โรงเรียน รวม 158 คน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM