tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดงานนัดพบออนไลน์

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดงานนัดพบออนไลน์ ให้บริการสัมภาษณ์งานผ่านระบบ Video Conference ในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วม จำนวน 8 แห่ง มีผู้สมัครงาน จำนวน 14 คน ซึ่งได้มีผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานทันที จำนวน 2 คน รอพิจารณาบรรจุงาน จำนวน 12 คน