tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว

 

สจจ.แพร่ ดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องนครา พาวิเลียน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน