tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง


เอกสารที่ใช้สำหรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

  1. แบบขึ้นทะเบียนหางาน
  2. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.201/7
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร (ยกเว้น ธนาคารออมสิน ธกส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action