tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ”  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงาน
“นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ”ในวันพฤหัสบดีที่ 1๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๕.๐๐ น.ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่เพื่อให้บริการหางานแก่ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงานหรือผู้ประสงค์หางานทำ รวมถึงคนพิการและประชาชนทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการและคนหางาน/ผู้ว่างงาน ได้มาพบกันเพื่อสมัครและสัมภาษณ์งานกันโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีนายจ้างกว่า ๑5 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า ๒๕๐ อัตรา และพบกับกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ วัดบุคลิกภาพ คัดกรองผู้สมัคร ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การลงทะเบียนไปทำงานในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน    

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    -  สำเนาทะเบียนบ้าน 

-  สำเนาวุฒิการศึกษา   -  รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว 

-  สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)  -  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

  คำแนะนำ  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พร้อมรับการสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด อาคาร ๒ ชั้น ๑ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๗๒๑, ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๐๗
ในวันและเวลาราชการ