tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน

 

การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน (Part Timeตามโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน"

จัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน ลงทะเบียนสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

  นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ มีภารกิจ  ในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน (Part Time) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานจริง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักความอดทน มีวินัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว อีกทั้งลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

    สำหรับอัตราค่าจ้างที่นักเรียน/นักศึกษาจะได้รับ  ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ระยะเวลาทำงานคือ 1) เปิดภาคเรียนปกติ : วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง  วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง  2) ปิดภาคเรียน : ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง  3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ  ที่มีความต้องการจ้างงานหรือสนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียน แจ้งตำแหน่งงานว่างเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน และขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจทำงาน  สามารถสมัครงานหรือฝากประวัติการสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด อาคาร ๒ ชั้น ๑ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๗๒๑ และหมายเลข ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ