tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

 

ประชาสัมพันธ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม