tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part time จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19